Trnavská univerzita v Trnave
 

Zoznam vDOD videí

Deň otvorených dverí 2020 | PF TRUNI
Patrik Ondrejech: Prečo študujem na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity?
# 1 Zrozumiteľne o práve (PF TU) - Vznik zmluvy pri online nakupovaní
 

O nás

Historická Trnavská univerzita v Trnave a jej teologická fakulta a filozofická fakulta boli založené v r. 1635. Štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity bolo otvorené neskôr. Na historickej Právnickej fakulte Trnavskej univerzity začali prednášky 16. januára 1667. Právnická fakulta skončila svoju činnosť v Trnave v školskom roku r. 1776/ 1777. Na historickej Právnickej fakulte Trnavskej univerzity sa právo vyučovalo a právna veda vedecky rozvíjala nepretržite 110 rokov. Právnická fakulta Trnavskej univerzity obnovila na Trnavskej univerzite v Trnave svoje pôsobenie v školskom roku 1998/ 1999 viac ako po 200 rokoch, a to v októbri 1998. Po súhlase Akreditačnej komisie a Vlády Slovenskej republiky a v súlade s rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky vydal rektor Trnavskej univerzity dna 1. októbra 1998 zriaďovaciu listinu, na základe ktorej sa začala v plnom rozsahu uplatňovať právna subjektivita fakulty vo všetkých oblastiach jej činnosti. Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave získala následne v akreditačnom konaní r. 2000 oprávnenie uskutočňovať štátne skúšky na priznanie akademického titulu "magister" (skratka "Mgr."), oprávnenie na uskutočňovanie rigorózneho konania na priznanie akademického titulu "JUDr.", ako aj oprávnenie organizovať v príslušných vedných odboroch doktorandské štúdium a priznávať vedecko-akademickú hodnosť "philosophiae doctor" (skratka "PhD"). Získala tiež oprávnenie na habilitačné konanie a následné priznávanie titulu "docent", ako aj uskutočňovanie inauguračného konania a priznávania titulu "profesor" v príslušných vedných odboroch. Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave je centrom právnického vzdelávania a vedeckého výskumu v oblasti štátu a práva s dôrazom na morálne princípy kresťanstva a základné demokratické zásady právneho štátu. Súbežne je orientovaná na štúdium, interpretáciu a aplikáciu slovenského verejného práva, slovenského súkromného práva, medzinárodného práva a európskeho práva. Študenti môžu na základe výberu absolvovať odbornú právnu prax v rezorte spravodlivosti a zahraničných vecí. Právnická fakulta poskytuje v súčasnosti študentom možnosť štúdia v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom študijnom programe so všeobecným právnym zameraním.

Čítať viac
Termín podania prihlášok

31.03.2022

Termín prijímacich skúšok

jún 2022

Ubytovanie a cena

V závislostí od ubytovacieho zariadenia od 56 Eur do 96 Eur: https://www.truni.sk/ubytovne-zakladne-informacie

Firmy, kde sa absolventi zamestnávajú

Naši absolventi získavajú právnické vzdelávanie vo všetkých odvetviach práva, preto je ich možnosť uplatnenia rôznorodá - advokátske kancelárie, exekútorské a notárske úrady, prokuratúra, súdnictvo, štátna správa, územná samospráva, poisťovne, banky a ďalšie inštitúcie.

Som študent

Zaregistruj si svoj účet a získaj prístup k rozšírenému obsahu.

Zaregistrovať sa
Sme univerzita/fakulta

Získajte prístup na správu Vášho profilu kliknutím na odkaz nižšie.

Získať prístup