Hlavným poslaním Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je chrániť a šíriť poznanie a rozvíjať vzdelávanie na základe vedeckých poznatkov a tvorivej vedeckej a umeleckej činnosti, v duchu národných a všeľudských humanistických a demokratických tradícií. Svojou činnosťou prispieva k rozvoju vzdelanosti ako súčasti kultúry celej spoločnosti a súčasne prispieva k zvyšovaniu vedeckej, technickej a hospodárskej úrovne regiónu svojho pôsobenia.

Univerzita je aj dôležitým aktérom regionálneho rozvoja. Patrí medzi významných zamestnávateľov v krajskom meste, obohacuje kultúrny, spoločenský a intelektuálny život mesta Trnava a celého regiónu. Spolupracuje s inštitúciami verejnej správy a podieľa sa na mnohých aktivitách a podujatiach v duchu modernej a ústretovej spolupráce s cieľom byť plnohodnotným subjektom života v celom kraji.

Prioritou UCM v Trnave je poskytovať kvalitné vzdelania. Na tejto akademickej inštitúcii v súčasnosti pôsobí 50 profesorov, 63 docentov a vyše 200 odborných asistentov. Pôsobia nielen ako učitelia, ale aj vedci a  výskumníci s bohatou publikačnou a výskumnou činnosťou. Akademickú obec tvoria odborníci nielen zo Slovenska, ale vďaka rozvíjanej bilaterálnej spolupráci, podpore mobility a internacionalizácii, aj zo sveta.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave je moderná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ktorá sa od ostatných vysokých škôl vyznačuje svojou jedinečnosťou a ktorá za svoje prednosti považuje pomerne stabilný záujem uchádzačov o štúdium, rozvoj vedy a výskumu v humanitných, spoločenských a prírodných vedách, rozširujúce sa medzinárodné vzťahy s univerzitnými pracoviskami a inštitúciami a dobré väzby s podnikateľským zázemím regiónu i Slovenska. 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave v súčasnosti poskytuje vzdelanie na:

 • Fakulte masmediálnej komunikácie
 • Fakulte prírodných vied
 • Fakulte sociálnych vied
 • Filozofickej fakulte
 • Fakulta zdravotníckych vied
 • Inštitút manažmentu.

Má akreditované práva uskutočňovať študijné programy na všetkých troch stupňoch štúdia i práva v siedmych študijných odboroch vykonávať habilitačné konanie a práva na vymenovanie profesorov Študentom poskytuje dostatok priestoru či už vo filozofickej, sociálnej, masmediálnej alebo marketingovej sfére, ako aj v oblasti najnovších poznatkov prírodovedných a matematických disciplín a v oblasti biotechnológií a liečebnej rehabilitácie. Podľa hodnotení svetových rebríčkov v súčasnosti patrí medzi úspešné univerzity a vzdelávacie inštitúcie na Slovensku.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave bola zriadená na základe zákona NR SR č.201/1997 Z.z., ktorý vstúpil do platnosti 1. augusta 1997. Poslaním UCM v Trnave je v duchu kresťanských a národných ideálov a v súlade s demokratickými zásadami vychovávať kvalifikovaných odborníkov, ktorí budú schopní úspešne rozvíjať slovenskú kultúru, vedu a vzdelanosť v kontexte európskeho a svetového kultúrneho dedičstva. Univerzita sv. Cyrila a Metoda si kladie za cieľ byť modernou výchovno-vzdelávacou inštitúciou, ktorá poskytne študentovi dostatok priestoru jednak vo filozofickej a umeleckej sfére, ako aj v oblasti najnovších poznatkov prírodovedných a matematických disciplín a v oblasti biotechnológií.

Čítať viac

Galéria

 

Štúdium

Termín podania prihlášok

Podanie prihlášok na Bc. štúdium:
FILOZOFICKÁ FAKULTA
 do 29. 4. 2022
FAKULTA MASMEDIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE do 22.4.2022
FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED do 30. 4. 2022
FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED do 29.4.2022
FAKULTA ZDRAVOTNÍCKYCH VIED do 31. 3. 2022
INŠTITÚT MANAŽMENTU do 29.4.2022

Študentský život

Ubytovanie a cena

Všetky aktuálne informácie o možnosti ubytovania pre študentov UCM nájdete tu:

https://www.ucm.sk/sk/ubytovanie-studenti/

Stravovania na univerzite

Všetky aktuálne informácie o možnostiach stravovania pre študentov UCM nájdete tu:

https://www.ucm.sk/sk/strava/

Športové aktivity

Fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave poskytujú svojim študentom možnosti a podporu na uplatňovanie tvorivých i športových schopností a zručností, z ktorých mnophé sú priamo zakotvené aj v učebných plánoch jednotlivých študijných programov:

 • cvičenie a hranie - vojebal, futbal, futsal, floorbal, ping-pong, plávanie, joga alebo zumba,
 • turistické výlety do hôr v lete
 • zimné výlety a túry
 • volejbalový turnaj
 • bežecké súťaže
 • futbalový turnaj
 • lyžiarske kurzy 
 • a i.
Atrakcie v okolí

Mesto Trnava disponuje sieťou kultúrnych. spoločensko-zábavných a športových zariadení, ktoré ponúkajú študentom viacero príležitostí na trávenie ich voľného času. Stala sa centrom kreatívnych komunít, hudobných festivalov, divadelných a tanečných predstavení, workshopov či ďalších aktivít, ktoré rozvíjajú mesto a vedú ľudí k aktívnemu životnému štýlu. Nachádza sa tu veľa športovísk (športové haly, plavárne a pod.), množstvo zaujímavých kaviarní, reštaurácií, tanečných a hudobných klubov či pubov. Trnava krásnie zo dňa na deň a aktivity a podujatia ako Leto na korze, Tradičný trnavský jarmok, Kino pod hviezdami, Trnavský jazzyk, Trnavský rínek, Trnavská hudobná jar, Country deň, Garden Párty na korze, Lovely Experience - multimediálny festival, Lumen, Promafrajdej, Trnavská brána, Food Fest Trnava, Kino pod hviezdami, Piknik na Kalvárii, Malý Dobrofest a mnoho ďalších ju robia príťažlivou pre všetky vekové kategórie obyvateľov, príp. dočasných obyvateľov, ku ktorým patria aj študenti univerzity.

Práca a kariéra

Brigády a stáže vo firmách

FAKULTA MASMEDIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE UCM: https://kariera.fmk.sk/

FAKULTA ZDRAVOTNÍCKYCH VIED: https://fzv.ucm.sk/sk/odborna-prax/

Kariérne centrum

FAKULTA MASMEDIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE UCM: https://kariera.fmk.sk/

Známi absolventi

https://www.ucm.sk/sk/vyznamni-absolventi/