Trnavská univerzita v Trnave je moderná, atraktívna vzdelávacia a vedecká inštitúcia s tradíciou nadväzujúcou na historickú Universitas Tyrnaviensis, ktorá bola založená v roku 1635.

Je víťazom Národnej ceny za kvalitu a od roku 2019 je oprávnená používať označenie „výskumná univerzita“.

Trnavská univerzita ponúka bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy v oblasti filozofických, spoločenských a humanitných vied, pedagogiky, práva, zdravotníctva a teológie.

Na jej piatich fakultách sa v súčasnosti vzdeláva takmer 5000 študentov; a v jej novodobej histórii získalo vysokoškolské vzdelanie viac ako 32-tisíc absolventov. Podľa aktuálnej absolventskej ankety je až 87% našich absolventov spokojných so štúdiom na Trnavskej univerzite.

Čítať viac
 

Štúdium

Termín podania prihlášok

31.3.2022

Termín prijímacich skúšok

jún-august 2022

Podmienky prijatia

individuálne podľa fakúlt a študijných programov

Predpokladaný počet prijatých študentov

1 000

Možnosti štipendií

sociálne, tehotenské, prospechové a ďalšie

Dátum DOD

Január 2022

Študentský život

Ubytovanie a cena

Ponúkame ubytovanie v ŠD P. Pázmaňa alebo v zmluvných zariadeniach, cena v rozpätí 60-90 eur mesačne v závislosti na type poskytovaného ubytovania.

Stravovania na univerzite

vlastná jedáleň pre študentov

Cena denného menu v okolí

6 eur

Športové aktivity

Kluby: volejbalový, basketbalový, jogový, šachový, debatný, horolezecká stena, literárny

Spoločenské podujatia

Ples univerzity, turistický deň, kultúrne podujatia

Atrakcie v okolí

aquapark, turistika, cyklotrasy

Študentské médiá

univerzitný časopis Universitas Tyrnaviensis, web Študentskej rady TRUNI www.srtu.info, podcast "Hornopotočná 23"

Práca a kariéra

Zamestnávatelia

Uplatnenie priamo v odbore, ktorý bol predmetom štúdia na TRUNI, alebo príbuznom našlo spolu 79% absolventov, pričom skóre zamestnanosť/ nezamestnanosť je 96% ku 4%.

Známi absolventi

Patrik Herman, Branislav Panis, Peter Jašek a mnoho ďalších osobností verejného života.