Hlavným poslaním Stavebnej fakulty UNIZA je rozvíjať vzdelanosť na základe poznatkov získaných kvalitnou vedeckovýskumnou činnosťou v duchu národných, medzinárodných, demokratických a humánnych tradícií, v kontexte budovania vyspelej modernej spoločnosti a v záujme udržateľnej budúcnosti a kvality života. Svojou činnosťou fakulta prispieva k rozvoju a šíreniu poznatkov a vzdelanosti ako súčasti kultúry s cieľom vychovať harmonicky vyváženú osobnosť disponujúcu poznaním, múdrosťou, dobrom a tvorivosťou a napomáhať tak rozvoju vzdelanosti a zvyšovaniu vedeckej, technickej a hospodárskej úrovne spoločnosti. V tejto činnosti nadväzuje na celosvetový vývoj výskumu, vedy, techniky a kultúry. Pri napĺňaní svojho poslania vychádza SvF UNIZA z tradície a aktuálneho odborného profilu fakulty, zameraného najmä na oblasť stavebníctva, dopravnej infraštruktúry, technológie a manažmentu. Vzhľadom na historický vývoj je odborný profil fakulty výrazne orientovaný na problematiku technických, ekonomických, prevádzkových, environmentálnych a technologických aspektov inžinierskych konštrukcií, dopravných a pozemných stavieb.

Čítať viac