V súčasnosti má stavebná fakulta UNIZA 8 katedier, skúšobné laboratórium, Centrum excelentnosti pre dopravné staviteľstvo, Centrum pre aplikovaný výskum a Centrum pre výskum v doprave. Prednosťou je výchova odborníkov, ktorí sú veľmi žiadaní doma i v zahraničí, v súkromnej i štátnej sfére. Na Stavebnej fakulte UNIZA je možné študovať v 4 bakalárskych, 9 inžinierskych a 4 doktorandských študijných programoch. Patria sem Geodézia a kartografia, Staviteľstvo, Technológia a manažment stavieb, Pozemné staviteľstvo. Tieto programy sa ďalej štiepia na konkrétnejšie zameranie na magisterskom stupni štúdia. Absolventi stavebnej fakulty sú veľmi žiadaní, uplatnia sa v oblasti pozemného staviteľstva a navrhovania konštrukcií budov. Tiež sú schopní analyzovať, navrhovať, konštruovať a udržiavať inžinierske a dopravné stavby a vykonávať výskum.