Filozofická fakulta pripravuje odborníkov v spoločensko-vedných študijných odboroch a budúcich učiteľov. Spájame vedecký prístup s pedagogickým, pričom dôraz kladieme na medziodborové vzťahy. Požiadavky trhu reflektujeme v existujúcich akreditovaných študijných programoch a preto sa naši absolventi veľmi dobre uplatnia na trhu práce.