Filozofická fakulta UPJŠ ponúka študijné programy z oblasti humanitných, spoločenských a behaviorálnych vied.

Na bakalárskom stupni štúdia ide o:
- jednoodborové študijné programy: britské a americké štúdiá, rodové štúdiá a kultúra, anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku, anglický a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku, anglický a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku, aplikovaná etika, filozofia, história, politológia, medzinárodné vzťahy, psychológia, masmediálne štúdiá, sociálna práca;
- medziodborové študijné programy (v kombinácii): britské a americké štúdiá, aplikovaná etika, filozofia, história, latinský jazyk a literatúra, nemecký jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, psychológia, politológia, masmediálne štúdiá.

Na magisterskom stupni štúdia ide o:
- jednoodborové študijné programy: britské a americké štúdiá, anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku, anglický a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku, anglický a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku, filozofia, história, politológia, psychológia, masmediálne štúdiá, sociálna práca;
- učiteľské študijné programy (v kombinácii): učiteľstvo anglického jazyka, etickej výchovy, výchovy k občianstvu, histórie, latinského jazyka a literatúry, nemeckého jazyka a literatúry, slovenského jazyka a literatúry, psychológie.
Okrem toho fakulta ponúka, resp. realizuje doktorandské (PhD.) štúdium, rigorózne skúškydoplňujúce pedagogické štúdium, rozširujúce štúdium školskej psychológie, atestačné skúšky, habilitačné a inauguračné konania.

Čítať viac