Štúdium na Filozofickej fakulte prebieha vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Fakulta má priznané právo udeľovať akademický titul bakalár v študijných odboroch dejiny a teória umenia, filozofia, história, klasická archeológia, politológia a psychológia. Magisterské štúdium má akreditované v odboroch dejiny a teória umenia, cognitive studies, filozofia, história, klasická archeológia, sociológia a psychológia a tretí stupeň vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium) v študijných programoch systematická filozofia, teória a metodológia sociológie, sociálna psychológia, slovenské dejiny, klasická archeológia a dejiny a teória umenia a architektúry. V spolupráci s pedagogickou fakultou prebieha výčka v študijných odboroch história v kombinácii (slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a literatúra, nemecký jazyk a literatúra, matematika, biológia, náboženská výchova).

Čítať viac