Farmaceutická fakulta UK (FaF UK) je jedinou farmaceutickou fakultou na Slovensku https://www.fpharm.uniba.sk/o-fakulte/. Ponúka štúdium v týchto študijných programoch: magisterský študijný program Farmácia v slovenskom, ako aj v anglickom jazyku a bakalársky študijný program Zdravotnícke a diagnostické pomôcky.

PREČO ŠTUDOVAŤ U NÁS?

Uplatnenie: Farmácia patrí medzi odvetvia s najvyššími príjmami a absolventi FaF UK nie sú ohrození absolventskou nezamestnanosťou. Zdravotnícke a diagnostické pomôcky (ZDP) sú súčasťou zdravotníckej starostlivosti orientovanej na diagnostické, preventívne alebo liečebné účely. Prudký rozmach ZDP je dôkazom rastúceho dopytu po odborníkoch v tejto oblasti.
Jedinečnosť: Absolvent fakulty je originálnym odborníkom, ktorý ako jediný v spoločnosti vie o lieku všetko.
Prestíž: Farmaceutická fakulta UK má dlhodobo postavenie lídra farmaceutického vzdelávania v našom regióne.
Tradícia: Fakulta je hrdá na svoju históriu a na svojich už viac ako 11-tisíc absolventov.

Virtuálnu prehliadku našej univerzity nájdetu tu: https://www.fpharm.uniba.sk/virtualna-prehliadka/

Čítať viac
 

Štúdium

Termín podania prihlášok

Farmácia v slov. jazyku: od 01.12. 2021 do 28. 02. 2022
Farmácia v ang. jazyku: od 01.12. 2021 do 31. 07. 2022
Zdravotnícke a diagnostické pomôcky: od 01. 12. 2021 do 30.06. 2022

Termín prijímacich skúšok

Testy v rámci Národnej porovnávacej skúšky (NPS) od 01.12. 2021 do 30.06. 2022 pre študijné programy v slovenskom jazyku, do 31.07.2022 v študijnom programe v anglickom jazyku.

Predpokladaný počet prijatých študentov

330 v akad. roku 2022/23, vrátane magisterského študijného programu Farmácia a bakalárskeho študijného programu Zdravotnícke a diagnostické pomôcky

Študentský život

Ubytovanie a cena

Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra - Mlyny Univerzity Komenského. Informácie na: mlyny.ubytovanie@uniba.sk; https://mlyny.uniba.sk/ Vysokoškolský internát Družba, https://druzba.uniba.sk/

Práca a kariéra

Brigády a stáže vo firmách

farmaceutické firmy (výskum, výroba, distribúcia liekov); vo verejných a nemocničných lekárňach len na pomocných pozíciách, keďže povolanie farmaceut patrí medzi regulované zdravotnícke povolania, na jeho výkon sa dokladuje odborná spôsobilosť (diplom)

Zamestnávatelia

Mgr. vo verejných a nemocničných lekárňach, v riadiacich, kontrolných inštitúciách, pracoviská klinickej farmácie, vo farmaceutickom priemysle, v distribúcii, vo výskume, v školstve. Bc. v zdravotníckych zariadeniach, napr. oddelenia centrálnej sterilizácie, vo výdajniach zdravotníckych potrieb, v oblasti výroby, kontroly akosti, v distribúcii, v poisťovniach, v oblasti vzdelávania...

Známi absolventi

PharmDr. Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory, PharmDr. Zuzana Baťová, PhD., riaditeľka ŠÚKL v Bratislave, Mgr. Irena Storová, riaditeľka SUKL, Praha, PharmD. Ján Remšík, PhD., výskumník v Memorial Sloan Kettering Cancer Center - liečba a výskum rakoviny v New Yorku, Pd Dr. Martin Smieško, Univerzita Basel, počítačové modelovanie dizajnu liečiv a mnohí ďalší.