Fakulta zdravotníckych vied UCM zabezpečuje čo najkvalitnejšiu úroveň vzdelávania študentov v dvoch študijných odboroch – fyzioterapia a rádiologická technika. Oba odbory vychovávajú absolventov do praxe, pretože po odborníkoch týchto profesií je značný dopyt na trhu práce u nás, ale aj v zahraničí.

Akreditované študijné programy v študijnom odbore Fyzioterapia:
bakalárske štúdium - I. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)
magisterské štúdium - II. stupeň vysokoškolského štúdia (Mgr.)
rigorózne konanie (PhDr.)
Akreditované študijné programy v študijnom odbore Rádiologická technika:
bakalárske štúdium - I. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)

FZV poskytuje aj ďalšie vzdelávanie v sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností. Akreditované špecializačné študijné programy v študijnom odbore Fyzioterapia:
odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health "MPH"
fyzioterapia v športe a telovýchove
špecializačné štúdium Ergoterapia

Čítať viac
 

Štúdium

Termín podania prihlášok

bakalárske štúdium 31. 3. 2021, magisterské štúdium 15. 4. 2021

Termín prijímacich skúšok

jún 2021

Podmienky prijatia

Spolu s prihláškou na Bc. stupeň štúdia Fyzioterapie a Rádiologickej techniky podať prílohy:

1. životopis,
2. potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
3. stredoškolské vysvedčenia (úradne overené kópie),
4. maturitné vysvedčenie (úradne overené kópie),
5. potvrdenie o posúdení zdravotnej spôsobilosti uchádzača – od obvodného lekára

Uchádzačom, ktorí maturujú v školskom roku 2021/2022, potvrdí výsledky štúdia za jednotlivé ročníky 1,2,3 koncoročné známky - stredná škola. Vysvedčenie za 4. ročník a maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) pošlú uchádzači ihneď po absolvovaní maturitnej skúšky, najneskôr do 

 

Magisterské štúdium
Spolu s prihláškou na Mgr. stupeň štúdia Fyzioterapie podať prílohy:  
1. vysokoškolský diplom prvého stupňa z odboru fyzioterapia, 
2. dodatok k diplomu (overené kópie posielajú uchádzači z iných vysokých škôl ako UCM, bez overenia pošlú len  absolventi FZV),
3. vysvedčenie o štátnej skúške (overené kópie pošlú uchádzači z iných vysokých škôl ako UCM, bez overenia  pošlú len absolventi FZV,
4. životopis,
5. potvrdenie o ukončení Bc.štúdia a získania titl.“Bc“ ( obratom po ŠS)
6. najneskôr ku dňu zápisu na štúdium je potrebné zaslať potvrdenie o súbežnej súvislej praxi v odbore – platí len pre externé štúdium,
7. potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.
8. potvrdenie o posúdení zdravotnej spôsobilosti uchádzača 

Predpokladaný počet prijatých študentov

Bakalárske štúdium Fyzioterapia D / E - 100 / 100; Rádiologická technika D / E - 30 / 30; Magisterské štúdiu Fyzioterapia D / E - 150 / 150

Študentský život

Ubytovanie a cena

Fakulta ponúka ubytovanie v internátoch v Trnave a Piešťanoch, študenti často využívajú aj široké možnosti privátneho ubytovania v Piešťanoch v blízkosti fakulty

Stravovania na univerzite

Stravovanie študentov FZV je zmluvne poskytované v reštaurácii Centrál, Winterova 50 v Piešťanoch. Študenti dennej formy štúdia si stravné lístky vyzdvihujú bezplatne v knižnici FZV na základe preukazu študenta. Kompletné jedlo zahŕňa polievku a hlavné jedlo. Študent uhradí priamo na mieste reštaurácie 2, 80 €.

Práca a kariéra

Kariérne centrum

Absolvent študijného programu Fyzioterapia ovláda základné vyšetrovacie a liečebné postupy a metódy vo fyzioterapii, balneológii a liečebnej rehabilitácii, v primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti, poradenskej a výchovnej činnosti. Absolventi vykonávajú svoju vysoko profesionálnu činnosť v rámci preventívnej, diagnostickej, liečebnej a rehabilitačnej starostlivosti v liečebných a kúpeľných zariadeniach, v ústavoch sociálnej starostlivosti, v rehabilitačných ústavoch, v sanatóriách, v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti, na pracoviskách so zameraním na liečebnú telesnú výchovu, fyzikálnu terapiu a komplexnú fyzioterapiu, ako aj v súčasnosti stále viac vyhľadávaných moderných rehabilitačno-rekreačných a preventívnych zariadeniach typu wellness / fitness. Absolventi fyzioterapie môžu pôsobiť aj v iných špecializovaných pracoviskách, ako sú napr. zdravotné a komerčné poisťovne a úrady práce. Okrem toho môžu nájsť svoje uplatnenie aj vo vzdelávacích zariadeniach pre zdravotne postihnuté deti a mládež, v rekvalifikačných zariadeniach pre zdravotne postihnutých občanov, chránených dielňach, na pracoviskách ergoterapie. Taktiež môžu pôsobiť v spoločenských organizáciách, ktoré majú v svojej náplni resocializáciu zdravotne postihnutých občanov. Uplatnenie nájdu aj v zariadeniach, ktoré vykonávajú výrobu a distribúciu pomôcok pre oblasť fyzioterapie. Významnou sférou uplatnenia absolventov odboru fyzioterapie sú subjekty tretieho sektora, ako sú občianske združenia a nadácie.
Absolvent študijného programu Rádiologická technika bude vykonávať vysoko profesionálne činnosti v rámci diagnostickej a liečebnej starostlivosti v lôžkových a ambulantných diagnostických a liečebných zariadeniach, liečebných ústavoch, výskumných ústavoch a iných zdravotníckych inštitúciách s celoslovenskou pôsobnosťou, nevynímajúc pracoviská veterinárnej medicíny. Môže pôsobiť i na špecializovaných pracoviskách ako sú zdravotnícke poisťovne a úrady verejného zdravotníctva. Absolventi môžu nájsť uplatnenie aj v medzinárodných organizáciách a v organizáciách Európskej únie a pod.. Jeho prvoradé uplatnenie by malo byť v rámci zdravotníckeho zariadenia, tj. nemocnice, ale pozitívne uplatnenie absolventa môže byť aj v pregraduálnych a postgraduálnych vzdelávacích zariadeniach, rovnako sa uplatnia aj vo firmách zaoberajúcich sa výrobou rádiodiagnostických a terapeutických zariadení, sú spôsobilí vykonávať základné servisné výkony na prístrojoch k využívaných k týmto postupom.
Absolventi všetkých študijných programov na našej fakulte môžu vykonávať metodickú a analytickú prácu, podieľať sa na tvorbe programov a očakáva sa schopnosť aktívnej, koncepčnej, tvorivej činnosti, napr. tvorby aplikačných programov, analýzy vyučovacích metód, projektovanie a podieľanie sa na výskume, riadiacej práce v štátnej správe i súkromnom sektore. Významnou sférou uplatnenia absolventov odboru fyzioterapie sú štruktúry štátu a verejnej správy (štátne a samosprávne inštitúcie celoslovenskej, regionálnej i lokálnej úrovne K tomu mu pomáha štúdiom získaný široký teoretický základ z odborných predmetov a dostatočná jazyková výbava. Je teda pripravený na to, aby mohol samostatne, tvorivo a efektívne riešiť problémy, predkladať alternatívy existencie a rozvoja svojej profesie.

Charakteristickým znakom absolventa Fakulty zdravotníckych vied v Piešťanoch je hlboký morálno-etický a humánny prístup k zdravým a najmä chorým ľuďom, k telesne a mentálne postihnutým a hendikepovaným osobám. Absolvent je empatický a láskavý profesionál, s maximálnou snahou pomáhať hendikepovaným osobám v najnáročnejších životných situáciách. Je pripravený akceptovať právo chorých a zdravotne postihnutých na individualizovanú starostlivosť, zabezpečuje im zároveň dostatočné súkromie, je schopný pochopiť pacienta/klienta a pomôcť mu riešiť jeho zdravotné problémy, súčasne prejavovať patričnú úctu, útechu a emocionálnu podporu, brať ohľad na osobnosť a jedinečnosť klienta, na jeho spôsob vnímania zdravia, choroby, vlastného hendikepu, na jeho správanie sa pod vplyvom zmien zdravotného stavu. Je schopný získať si pacienta pre spoluprácu a motivovať ho k aktívnej spolupráci.
Absolvent bakalárskeho študijného programu má predpoklady pre ďalšie univerzitné a následné špecializované a najmä celoživotné kontinuálne vzdelávanie.

Zamestnávatelia

ADELI Medical Center Piešťany - Neurorehabilitačné centrum Národný ústav reumatických chorôb Piešťany Národné rehabilitačné centrum Kováčová Univerzitná nemocnica Bratislava - Staré mesto Fakultná nemocnica Trnavy Onkologický ústav sv. Alžbety

 

Známi absolventi

Zuzana Štefečeková Milan Lackovič Rebeka Martinkovičová