Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) je jednou zo siedmich fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU).

FIIT STU pokrýva komplexne oblasť informatiky a informačných technológií (IIT) vo výskume a vzdelávaní. Je prvou fakultou na Slovensku s takýmto poslaním. Napriek tomu, že ide o fakultu novú, STU má vo vzdelávaní a výskume v oblasti IIT dlhodobé skúsenosti a dosiahla celý rad významných výsledkov.

Vznikla v roku 2003 na základe požiadaviek trhu a časť jej študijného programu je tvorená priamo s partnerskými organizáciami. Základom pre vznik FIIT bolo pracovisko (Katedra informatiky a výpočtovej techniky), ktoré do vzniku FIIT zabezpečovalo vzdelávanie a výskum v oblasti IIT na STU (v rámci FEI STU).

V súčasnosti vychováva viac ako tisícku študentov v troch stupňoch štúdia (bakalárske, inžinierske, doktorandské). Letný semester akademického roka 2012/13 otvorila v novopostavenej budove v Mlynskej doline, kde pokračuje v budovaní centra výskumu a vzdelávania v informačných a komunikačných technológiách na Slovensku.

Naši absolventi patria medzi najlepšie zarábajúcich absolventov s istotou zamestnania.

Čítať viac
 

Štúdium

Termín podania prihlášok

31.marca 2021

Termín prijímacich skúšok

Fakulta nemá prijímacie skúšky. Uchádzači sú prijatí na základe percentilu externej časti maturitnej skúšky z predmetu matematika, resp. na základe výsledkov SCIO testov.

Podmienky prijatia

Na prijatie na trojročné bakalárske štúdium je potrebné získať 60% z externej časti z maturity z matematiky, alebo 60 bodov z testu SCIO z matematiky. Na prijatie na štvorročné bakalárske štúdium je potrebné získať 40% z externej časti z maturity z matematiky, alebo 40 bodov z testu SCIO z matematiky, alebo 60 bodov z testu SCIO zo všeobecných štúdijných predpokladov

Predpokladaný počet prijatých študentov

400 - trojročné štúdium Bc. a 200 štvorročné štúdium Bc.

Možnosti štipendií

študenti majú možnosť získania širokého spektra štipendií

Študentský život

Ubytovanie a cena

cca 100€ za mesiac v školských internátoch

Stravovania na univerzite

Priamo v priestoroch fakulty je možné plnohodnotné stravovanie od raňajok až po obedy. Na toto stravovanie môžu študenti využiť dotáciu zo strany univerzity.

Cena denného menu v okolí

od 4,1€ do caa 6€

Športové aktivity

možnosť využívať posilňovňu, plaváreň, ako aj iné športové aktivity

Spoločenské podujatia

Každoročné realizované podujatia na fakulte, ako napríklad FIITkovica, večer spoločenských hier a podobne.

Atrakcie v okolí

Všetky, ktoré hlavne mesto Slovenska ponúka.

Práca a kariéra

Brigády a stáže vo firmách

Študenti môžu počas štúdia na našej škole samozrejme brigádovať, avšak vzhľadom na charakter a náročnosť štúdia im to neodporúčame, prípadne ak tak až vo vyšších ročníkoch.

Kariérne centrum

Na fakulte nie je vybudované kariérne centrum.

Projekty s firmami

Naša fakulta sa snaží spolupracovať s významnými domácimi a zahraničnými IT firmami.

Zamestnávatelia

Naši absolventov zamestnávajú špičkové spoločnosti, ako napríklad: SIEMENS, ESET, AT&T, IBM, ATOS, SOITRON, NBS, TATRA BANKA, T-COM a iné.

Pracovné pozície absolventov

Softvérový vývojár; Biznis analytik; Podnikový architekt; Architekt testovania; Dátový vedec; Expert na vizuálne dáta; Špecialista IT bezpečnosti; Sieťový architekt; Vývojár vnorených systémov; IT konzultant; Projektový manažér; Špecialista UX; Výskumník a podobne.

Nástupný plat

2200€