Nezabúdaj, že sme jedinou Fakultou architektúry a dizajnu na Slovensku. Niektoré odbory môžeš študovať iba u nás. Ponúkame ti jedinečné spojenie umenia, vedy a techniky.

Na našej fakulte si môžeš vybrať bakalárske štúdium v dvoch študijných programoch:

  • Architektúra a urbanizmus
  • Dizajn

Štúdium sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov z oblasti umenia a vedy, na zvládnutie ich použitia pri výkone tvojho budúceho povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.

Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky študijný program je 4 roky. Bakalárske štúdium u nás ukončíš štátnou skúškou a obhajobou bakalárskej práce. Absolventom udeľujeme akademický titul "bakalár" (v skratke "Bc.").

Následne po ukončení bakalárskeho štúdia ti ponúkame možnosť pokračovať v druhom stupni štúdia, kde ponúkame 3 študijné programy v odboroch

  • Architektúra
  • Urbanizmus
  • Dizajn 

V týchto programoch je štandardná dĺžka štúdia 2 roky.

Štúdium ukončíš štátnou skúškou a obhajobou diplomovej práce. Absolvent získa akademický titul "inžinier architektúry" (v skratke "Ing. arch.") alebo "magister umenia" (v skratke "Mgr. art.").