Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave (EBF UK) nadväzuje svojou činnosťou na vyše 400-ročnú tradíciu evanjelického teologického vzdelávania na území Slovenska. Jej činnosť je spätá predovšetkým s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku. Význam EBF UK presahuje hranice Slovenskej republiky. Potvrdzujú to mnohé kontakty s partnermi v Európe a USA. Postavenie fakulty v kontexte stredoeurópskeho regiónu potvrdzujú naši študenti prichádzajúci zo Srbska, Slovinska, Rumunska a Českej republiky (Sliezska). Naša práca a poslanie stojí na základoch Lutherovej reformácie. Budujeme na hodnotách, ako sú osobná zodpovednosť a kritické myslenie. Vstupujeme do otvoreného dialógu na konfesionálnej, religióznej a spoločenskej rovine. Na našich študentov kladieme postupne vyššie a vyššie nároky, ceníme si pritom ich usilovnosť, pracovitosť a cieľavedomosť. Sme progresívnou inštitúciou, ktorá inšpiruje pre kvalitné štúdium a ponúka miesto pre dobrý život ľuďom všetkých generácií.

Čítať viac
 

Štúdium

Termín podania prihlášok

28. februára 2022 (učiteľstvo), 31. marca 2022 (teológia)

Termín prijímacich skúšok

13. júna 2022, 22. augusta 2022 (náhradný termín)

Predpokladaný počet prijatých študentov

30

Študentský život

Ubytovanie a cena

Teologický domov ECAV pri EBF UK (Bartókova 8, Bratislava)

1-lôžková - 105€

2-lôžková - 90€

3-lôžková - 70€

Práca a kariéra

Zamestnávatelia

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

Protestantské cirkvi na Slovensku a v zahraničí

Slovak Zion Synod - ELCA

Evanjelická Diakonia

Humanitárne organizácie na Slovensku a v zahraničí

Známi absolventi

Ján Bakoš - zakladateľ modernej slovenskej orientalistiky

Rudolf Macúch - vedúci na Institut für Semitistik und Arabistik na Freie Universität Berlin

Samuel Štefan Osuský - filozof a evanjelický biskup