Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši je štátnou vysokou školou, ktorá pripravuje vysokoškolsky vzdelaných vojenských profesionálov – dôstojníkov pre Ozbrojené sily Slovenskej republiky. Okrem vysokoškolského vzdelávania vo všetkých troch stupňoch zabezpečuje vojenský výcvik kadetov, poskytuje kariérne a odborné vzdelávanie vojenského a civilného personálu v oblasti bezpečnosti, obrany, krízového manažmentu a civilno-vojenskej spolupráce a prípravu vybraných absolventov civilných vysokých škôl po ich prijatí do služobného pomeru profesionálnych vojakov v prípravnej štátnej službe.